White 2115: "California" to numer o tanim winie (Didaskalia #4)